سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - 
 

چشم انداز بیمارستان زعیم

ما برآنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود، به عنوان بیمارستانی باارائه مراقبتهای عمومی وتخصصی باکیفیت برتروهزینه مناسب شناخته شویم و با ارتقاء هرچه بیشتر سطح آگاهی و اطلاعات پزشکان و کارکنان بیمارستان ارایه دهنده یک الگوی موفق از مدیریت بیمارستانی تا سال 1400 هجری شمسی درشهرستانهای استان تهران باشیم.