پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
 
1 روابط عمومی آیین نگارش در مکاتبات اداری
2 روابط عمومی فرهنگ سازمانی