پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
 
1 انتصابات بیمارستان
2 انتصابات دانشگاه