چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ - 
 

چشم انداز بیمارستان زعیم

ما برآنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود، بعنوان بیمارستان نمونه شهرستانهای  استان تهران، باارائه مراقبتهای عمومی وتخصصی باکیفیت برتروهزینه مناسب شناخته شویم و با ارتقا هرچه بیشتر سطح آگاهی و اطلاعات پزشکان و کارکنان بیمارستان ارایه دهنده یک الگوی موفق از مدیریت بیمارستانی تا سال1395هجری شمسی  در کشور باشیم.