چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ - 
 

بیانیه رسالت بیمارستان زعیم

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

فلسفه وجودی بیمارستانزعیم پاکدشت  با الهام از دیدگاهواقف گرانقدر حاج سید حسن زعیم ، درک و برآورده نمودن نیازهای بهداشتی درمانی و رفاهیبا کیفیت بالا و هزینه ای مناسب جهت بیماران بالاخص بیماران قشر ضعيف و کم درآمد منطقه ضمن حفظ کـرامت انسانیکلیه مراجعينو رعایت اخلاق حرفه ای با ارتقاء مستمر کیفیت وبااستفاده ازکادرمجرب ومتخصص برای ایجاد اعتماد عمومی وحفظ حقوق مردم در چارچوب ارزشهای اخلاقی و اسلامیازاهداف عالیه این بیمارستان است. گام برداشتن در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت متبوع اعم از طرح تکریم ارباب رجوع وارائه خدمات مطلوب در چارچوب استقرار نظام حاکمیت بالینی وجلب رضايت كامل بيماران هدف وانگيزه ماست.

بيش از نیم قرن خدمت صادقانه به مردم در اين مركز بهترين افتخار ماست