چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ - 
 

 

                     برنامه های سال1393

*   راه اندازی درمانگاه چشم پزشکی

* راه اندازی مجدد واحد شیمی درمانی

*   تفکیک بخش اطفال از بخش جنرال

اتمام پروژه ساخت اورژانس جدید

*    اخذ مجوز بهره برداری از ICU