سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - 
 

    اهداف بیمارستان زعیم 

GOAL1 : حفظ و ارتقائ سطح ایمنی بیماران و کارکنان

GOAL2 : ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات درمانی
 
GOAL3 : اعمال سیاست های کلان مدیریت منابع وکاهش اتلاف انرژی
 
GOAL4 : ارتقائ سطح رضایتمندی ذینفعان داخلی و خارجی
 
GOAL5 : تلاش در راستای استقرار استانداردهای ملی اعتبار بخشی