چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧ - 
 
1 انتصابات بیمارستان
2 انتصابات دانشگاه