تاریخچه

اين بيمارستان در سال 1349 توسط فرد خيري به نام مرحوم حاج سيد حسن زعيم شروع به ساخت گرديد و درتاريخ 22/04/1353 پس از تكميل آن به سازمان شير و خورشيد سابق واگذارشده وقيد شد كه براي هميشه بيمارستان باشد وپذيراي بيماران و به خصوص مستمندان با روي خوش و به صورت رايگــان گــــردد.

مساحت كل زمين بيمارستان 29900 متر مربع قيد شده كه در زمان مرحوم حاج آقا زعيم مساحت بناي ساخته شده در آن به 3000 مترمربع رسيد كـه بعـــد ازآن ساختمان اورژانس در سال 1376 وساختمان انبار ومدارك پزشكي در سال1378 و ساختمان اداري در سال 1384 جديدا" ساخته شد .

اين بيمارستان درحال حاضر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بوده وداراي مساحت زيربناي تقريبي 4000 متر مربع ميباشد.

آدرس سایت : 

http://www.sbmu.ac.ir/ ZAEEMHASPITAL

 

آدرس پست الکترونیک:

zaeemhospital@sbmu.ac.ir